Datum Serie Bahn Rennleitung Trainingsbeginn Rennbeginn Veranstaltungsart
26.11.2021 Carrera DTM 132 Slotarena Mike Diehr 18:00 19:30 öffentlich
29.10.2021 Carrera DTM 132 Slotarena Mike Diehr 18:00 19:00 öffentlich
24.09.2021 Carrera DTM 132 Slotarena Mike Diehr 18:00 19:00 öffentlich
20.08.2021 Carrera DTM 132 Slotarena Mike Diehr 16:00 19:00 öffentlich
23.07.2021 Carrera DTM 132 Slotarena Mike Diehr 18:00 19:00 öffentlich